სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიური რუკები
შესაძლებლობების შექმნა
LEADER მიდგომა 2017
საკონსულტაციო მომსახურება
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმები-მარნეული
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმები-ნინოწმინდა
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმები-გარდაბანი
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმები-ბოლნისი
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმები-დმანისი
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმები-ახალქალაქი
გახდი იდეების მაძიებელი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრირება