საზოგადოებრივი ინვესტირების პროგრამა
18/10/2013 3557 ნახვა

 


momgebiani produqciis teqnologiebis mxardaWerisaTvis proeqtma daxmareba gauwia fermerebs safermo meurneobis demonstraciebis SeqmnaSi. Ppirvel wels proeqtis meSveobiT moxda am fermebis uzrunvelyofa sademonstracio unar-Cvevebis aTvisebiT da mesaqonleobis/memcenareobis gasaumjobeseblad saWiro SenataniT; meore wels am fermebma miiRes momdevno sasoflo-sameurneo masalebi, romelTac Seadgines pirveli wlis Senatanis 50 procenti. Tavdapirvelad, imisaTvis rom damtkicebuliyo saukeTeso kulturebisa da mesaqonleobis gaumjobesebis gzebis SerCeva demonstraciis da marketingisaTvis, Catarda teqnikur-ekonomikuri situaciis Seswavla. Semdegi etapi moicavda sademonstracio fermerebis SerCevas Semdegi kriteriumebis mixedviT: aris Tu ara fermeri soflis an jgufis TvalsaCino warmomadgeneli, fermeris survili Caataros eqsperimenti da moaxdinos resursebis kontribucia da misi survili gauziaros codna sxvebs. proeqtis sademonstracio modeli Seqmnes, soflis meurneobis koordinatorma da sasoflo-sameurneo sakiTxebis specialistebma eqspertebTan erTad sabazro kvlevebze dayrdnobiT regionisaTvis Sesaferisi  ( klimaturi zonalobis mixedviT ) . fermerebi Rebulobdnen da Rebuloben intensiur monawileobas qros-vizitebSi, jgufebSi da sxva sademonstracio fermebSi. demo-fermebs sasoflo-sameurneo masalebi miewodaT usasyidlod imis gaazrebiT, rom fermerebi garkveulwilad riskaven da sakmao dros uZRvnian proeqts; meore sezonze isini kvlav iyvnen uzrunvelyofilni ufro mcire raodenobis  ( sawyisi paketis 50 % ) sasoflo-sameurneo masalebiT. 2 wlis ganmavlobaSi, minimum, or kviraSi erTxel, sasoflosameurneo specialistebis mier fermebSi tardeboda da tardeba formaluri, araformaluri Treiningebi da konsultaciebi. sasoflo-sameurneo sakiTxebis specialistebi TiToeul demo-fermerTan atareben monitorings da aRweren axali meTodebisa da teqnologiebis gamoyenebis mcdelobebs. memcenare, mecxovele da mefutkre fermerebis praqtikaSi warmatebiTaa aTvisebuli sabuRaltro Jurnalebis gamoyenebis meTodi, romelic saSualebas iZleva moxdes maTi feremruli saqmianobis ukeT dagegmareba da gaZRola, Semosavlebisa da danaxarjebis detaluri aRwera da Sesabamisi orientireba momgebiani produqciis warmoebaze da saqmianobaze.

 

 

ჩამოტვირთეთ პუბლიკაცი